korepetycje angielski korepetycje niemiecki
Nie jesteś zalogowany.
Nie masz konta?
 

Regulamin serwisu szukaj-lektora.plWstęp
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego szukaj-lektora.pl,
którego podstawą funkcją jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o lektorach w celu umożliwienia nawiązywania kontaktu pomiędzy nimi a potencjalnymi pracodawcami, zarówno instytucjonalnymi, jak i prywatnymi. Za pośrednictwem serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem Serwisu.

Podmiotem posiadającym prawo do serwisu i jego administrowania są firmy ATTENTION oraz 2M.net (dalej określane przez formę „my”, „nam”).

Przedmiotem usług Serwisu jest dostarczanie i udostępnianie jego Użytkownikom poprzez publikację na łamach Serwisu informacji, ofert, zawartości baz danych o tematyce związanej z rynkiem pracy, szkoleń i edukacji, w szczególności dotyczących edukacji językowej oraz podnoszenia kwalifikacji i umiejętności lektorów.

Funkcjonowanie serwisu jest nierozerwalnie związane ze zbieraniem i przetwarzaniem danych. Jest dla nas bardzo ważne, aby zasady ich kolekcjonowania, używania, przechowywania oraz ochrony były jasne dla wszystkich Użytkowników – zatem bardzo prosimy o uważne przeczytanie Regulaminu.

Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu.

Regulamin określa następujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem serwisu:
 1. Kto jest właścicielem serwisu?
 2. Jakie informacje zbieramy i po co?
 3. Rejestracja i logowanie.
 4. Jaki jest koszt korzystania z serwisu?
 5. Zasady działania serwisu.
 6. Obowiązki lektora zarejestrowanego, poszukującego pracy.
 7. Komu będziemy przekazywać dane?
 8. W jaki sposób można aktualizować, poprawiać, korygować lub kasować swoje dane osobowe?
 9. Anonimowość
 10. W jaki sposób chronimy Państwa dane?
 11. Czy będę dostawać niezapowiedziane wiadomości?
 12. Jakie usługi serwisu szukaj-lektora.pl są płatne?
 13. Jak działają wyszukiwarki lektorów dla osób prywatnych?
 14. Na jakich zasadach można zamieścić ogłoszenie w serwisie szukaj-lektora.pl?
 15. Ciasteczka (cookies)
 16. Dzieci, zgoda rodziców i zasady prywatności.
 17. Linki zewnętrzne.
 18. Kontakt do nas w sprawach dotyczących polityki prywatności.
 19. Awarie.
 20. Wyłączenie odpowiedzialności.
 21. Zmiany regulaminu.
 22. Naruszenia regulaminu

 1. Kto jest właścicielem serwisu?
  Podmiotem posiadającym prawo do serwisu i jego administrowania są firmy ATTENTION oraz 2M.net.
  Konsorcjum tych firm jest też administratorem bazy danych, w tym danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych). Dane osobowe przechowywane są na serwerze w Warszawie.
  Serwis znajduje się pod adresem internetowym www.szukaj-lektora.pl.

 2. Jakie informacje zbieramy i po co?
  Jednym z celów naszej działalności jest zapewnienie skutecznej komunikacji pomiędzy Użytkownikami serwisu (lektor <-> potencjalny pracodawca; szkoła językowa <-> firma planująca kursy). Stąd na stronie szukaj-lektora.pl zbieramy dwa rodzaje danych o odwiedzających: dane osobowe oraz inne dane.

  Dane osobowe to takie dane, które mogą pomóc w identyfikacji osoby, czyli np. nazwisko, adres poczty elektronicznej, a także numer telefonu. Dane osobowe zbieramy w następujących celach:

  1. zapewnienia sprawnego funkcjonowania zindywidualizowanego, interaktywnego systemu wewnętrznej dystrybucji informacji;
  2. tworzenia nowych usług, zaspokajających potrzeby odwiedzających nasze strony;
  3. przetwarzania i udostępniania dostarczonych dobrowolnie danych osobowych wyłącznie w zakresie i celach, w jakich zostały udzielone np.:
   • kojarzenie lektorów i potencjalnych pracodawców – wtedy przekazywane są dane osobowe zawarte w CV (generowanym przez system na podstawie danych z wypełnionego formularza) lektorów osobom, firmom i instytucjom poważnie zainteresowanym podjęciem współpracy w zakresie szkoleń językowych. W tym przypadku poza danymi kontaktowymi niezbędne jest podanie informacji dotyczących możliwego zakresu nauczania (m.in. język, poziom, zakres tematyczny, oferowana cena itp.)
   • możliwość uczestnictwa w programy internetowe lub konkursy
   • otrzymywanie informacji o ogłoszeniach (np. rekrutacjach) dotyczących zgłoszonych potrzeb
   • obsługa klienta w tym reakcja na prośby, uwagi lub problemy oraz zapobieganie problemom jakie mogą pojawić się w funkcjonowaniu portalu
   • ankiety lub badanie opinii, w tym oceny lektora, stąd możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, przy czym zawsze można odmówić udziału w takiej ankiecie

  Wśród danych nieosobowych (dotyczy głównie partnerów i szkół językowych) są dane umożliwiające:
  • zrealizowanie zlecenia lub obsługę ogłoszeń, stąd zbieramy dane potrzebne do wystawienia faktury
  • realizację płatności.

  Bardzo prosimy o uważne czytanie komentarzy przy okienkach do wypełnienia w formularzach i stosowanie się do określonych tam zakresów danych (np. ‘nie więcej niż 100 słów’, ‘proszę zaznaczyć wśród wymienionych’, ‘proszę wybrać z listy’, ‘proszę nie podawać numeru domu, tylko ulicę’). Komentarze te zostały tak sformułowane, aby dane udostępniane dobrowolnie przez lektorów w portalu były dostępne tylko dla osób poważnie zainteresowanych współpracą w zakresie szkoleń językowych.

  W celu sprawnej obsługi przez wyszukiwarki pewne dane zostały zebrane w tzw. słowniki danych, np. nazwy narodowości, języków czy egzaminów i dlatego należy je wybierać z list wyboru, a nie wpisywać ręcznie. Niektóre dane nie powinny być zbyt szczegółowe (na przykład miejsce prowadzenia szkoleń, jeśli lektor planuje prowadzić kursy w domu). Dlatego Redakcja ma prawo wprowadzania zmian i akceptowania wpisów w polach opisowych. O wprowadzonych zmianach Użytkownik jest informowany mailem na podany podczas rejestracji adres.

  Dostęp do spersonalizowanej części portalu szukaj-lektora.pl oraz korzystanie z niektórych funkcji portalu wymaga rejestracji, podczas której zainteresowani wybierają swój login i hasło.
  Rejestracja umożliwia logowanie. Rejestrując się w portalu, osoba zainteresowana staje się Użytkownikiem serwisu. Rejestracja jest bezpłatna.

 3. Rejestracja i logowanie.
  Dostęp do spersonalizowanej części portalu szukaj-lektora.pl oraz korzystanie z niektórych funkcji portalu wymaga rejestracji, podczas której zainteresowani wybierają swój login i hasło.

  Jeden Użytkownik może założyć tylko jedno konto w każdej części Portalu. To znaczy, że można się zarejestrować i w części dla lektorów i w części dla pracodawców i w części dla osób indywidualnych. Nie wolno natomiast rejestrować się wielokrotnie w tej samej części. Administrator ma prawo usunąć bez ostrzeżenia wielokrotne loginy.

  Rejestracja umożliwia logowanie. Rejestrując się w portalu, osoba zainteresowana staje się Użytkownikiem serwisu. Rejestracja jest bezpłatna.

  Do pełnej rejestracji w serwisie niezbędna jest zgoda na przechowywanie i przetwarzanie podanych dobrowolnie danych osobowych, przedstawiona na końcu formularza rejestracyjnego.
  Logowanie do serwisu przy użyciu loginu i hasła każdorazowo potwierdza akceptację niniejszego regulaminu, bez wyjątków i zastrzeżeń.
  Informacje przekazywane przez Użytkownika do serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji profilu, mogą być moderowane przez Redakcję, co oznacza, iż redaktor może odmówić opublikowania ich na łamach serwisu (w całości lub częściowo, dotyczy szczególnie danych przeznaczonych do publikacji). Nie powoduje to blokady konta.

  Korzystanie z Serwisu i jego poszczególnych usług, możliwe jest po podaniu przez Użytkownika wymaganych danych i informacji lub wniesieniu opłat za dostęp do konkretnych usług, o czym Użytkownik sam decyduje podając wymagane informacje i dane lub wnosząc opłaty. Na tej podstawie, Administrator udostępni Użytkownikowi taki zakres zasobów i usług Serwisu, w jakim spełnione zostaną przez Użytkownika wymagania dotyczące korzystania z odpowiednich zasobów i usług.
  Rejestracja w portalu w części dla lektorów nie jest jednoznaczna z poszukiwaniem pracy. O zainteresowaniu pracą świadczy sposób wypełnienia formularza, w tym zadeklarowanie wolnych godzin przeznaczonych na szkolenia językowe oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert pracy.

 4. Jaki jest koszt korzystania z serwisu?
  Rejestracja w serwisie jest bezpłatna. Korzystanie z systemu wewnętrznej dystrybucji informacji oraz dostęp do wszystkich informacji zgromadzonych w metodycznych i informacyjnych częściach portalu także są bezpłatne. Płatne są niektóre usługi związane z kojarzeniem podmiotów poszukujących i oferujących prowadzenie szkoleń językowych.

  Odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za usługę. Informacje o usługach płatnych znajdują się w Załączniku nr 1 do Regulaminu zatytułowanym "Zasady i zakres świadczenia usług odpłatnych w serwisie Szukaj-lektora.pl".

 5. Zasady działania serwisu.
  Wyodrębniono dwa główne cele funkcjonowania portalu www.szukaj-lektora.pl:
  zapewnienie skutecznej komunikacji pomiędzy Użytkownikami serwisu (lektor <-> potencjalny pracodawca; szkoła językowa <-> firma planująca kursy [w przygotowaniu])
  podwyższenie jakości szkoleń językowych poprzez udostępnianie informacji sprzyjających uzyskiwaniu i rozwijaniu kwalifikacji lektorów oraz budowaniu świadomości w procesie podwyższania kompetencji językowych.

  Osoby, firmy, instytucje zainteresowane podjęciem szkoleń językowych będą mogły wybrać lektora(ów)/szkołę(ły) spełniające odpowiednie kryteria.
  Do tego celu służą wyszukiwarki, umożliwiające wyszukiwanie zgodnie z różnorodnymi kryteriami wyboru. Wybór i sortowanie listy następuje według wybranych przez zainteresowanych kryteriów. Lista wynikowa zawiera jedynie kryteria i warunki podane w profilu, bez danych umożliwiających kontakt.

  Kontakt w przypadku: lektor <-> potencjalny pracodawca może przebiegać dwiema ścieżkami:
  • kontakt bezpośredni
   Lektor w profilu zaznacza kontakty jawne, które wraz z jego CV są przekazywane odpłatnie potencjalnym pracodawcom – Użytkownikom portalu. W profilu także wskazuje sposób pierwszego kontaktu (mail, sms, telefon). Lektor ma obowiązek odpowiedzi na ofertę w ciągu 48 godzin.
   Jeśli lektor planuje urlop czy wyjazd, powinien zaznaczyć opcję „Brak wolnych godzin”, wtedy nie będzie wybierany przez wyszukiwarki, a tym samym nie będzie narażony na zablokowanie wskutek braku odpowiedzi.
   Klient ma możliwość oceny danego lektora, oczywiście tylko spośród tych, którzy zostali przez niego wybrani.


  • ogłoszenie
   Osoby, firmy, instytucje zainteresowane prowadzeniem rekrutacji za pośrednictwem portalu szukaj-lektora.pl mogą uzupełnić kryteria wybrane w wyszukiwarkach a także przedstawić szerzej swoją firmę czy też zamieścić w ogłoszeniu logo. Ogłoszenie jest płatną usługą, dostępną dla identyfikowalnych Użytkowników portalu. Opłacone ogłoszenie ukazuje się na stronie Ogłoszenia o pracy i jednocześnie informacja o rekrutacji trafia mailem oraz przez system wewnętrznej dystrybucji informacji do lektorów spełniających kryteria wskazane przez potencjalnego pracodawcę.
   Lektor nie ma obowiązku odpowiadania na ogłoszenia o pracę, tak samo jak ogłoszeniodawca nie ma obowiązku zatrudnienia wszystkich lektorów spełniających kryteria.

 6. Obowiązki lektora zarejestrowanego, poszukującego pracy.
  Lektor, który zarejestrował się jako osoba zainteresowana współpracą w zakresie szkoleń językowych jest zobowiązany do zareagowania w ciągu 48 godzin od momentu zawiadomienia na ofertę pracy skierowaną do niego w sposób, który wskazał przy wypełnianiu formularza (w punkcie: oczekiwany pierwszy kontakt). Oczywiście nie oznacza to obowiązku podjęcia tej pracy w przypadku, gdy nie będzie spełniać oczekiwań lektora. W przypadku dwukrotnego braku reakcji i/lub reklamacji Użytkownika, Redakcja ma prawo zablokować profil.

  Lektor zobowiązany jest do aktualizowania swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym. Szybkie wprowadzanie aktualizacji jest szczególnie ważne w przypadku wolnych terminów. Jeśli lektor planuje urlop czy wyjazd, powinien zaznaczyć opcję „Brak wolnych godzin”, wtedy nie będzie wybierany przez wyszukiwarki a tym samym nie będzie narażony na zablokowanie wskutek braku odpowiedzi.

 7. Komu będziemy przekazywać dane?
  Przyjmujemy generalną zasadę nie przekazywania danych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
  Dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach z ograniczonym dostępem, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.
  Będziemy przekazywać Państwa dane kontaktowe wyłącznie w celu realizacji usług, do jakich został powołany serwis szukaj-lektora.pl, a w szczególności do przekazywania informacji, które zostały zaznaczone jako jawne osobom i firmom poszukujących lektorów o odpowiednich kwalifikacjach, pracujących na określonym terenie.
  W przypadkach wymaganych prawem także będziemy zmuszeni udostępnić Państwa dane.

 8. W jaki sposób można aktualizować, poprawiać, korygować lub kasować swoje dane osobowe?
  W celu zmiany danych prosimy o skorzystanie z opcji zmian udostępnionej w serwisie, dostępnej po zalogowaniu.
  W przypadku zamiaru wyrejestrowania, prosimy o kontakt z podaniem adresu mailowego, ew. przesyłając wiadomość pod adres
  Po wyrejestrowaniu dane są niedostępne w serwisie, zachowujemy je jednak w bazie w celach archiwalnych.

  Administrator może zawieszać lub usuwać konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników, uzasadnionego interesu Administratora oraz podmiotów trzecich.

 9. Anonimowość
  Użytkownicy korzystający z Portalu szukaj-lektora.pl pozostają anonimowi:
  • tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej,
  • tak długo, aż zdecydują się uczestniczyć w działaiach właściwych dla konkretnych usług serwisu (np. publikacja ogłoszeń, zamieszczanie CV) z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń. Wówczas ujawniane są tylko następujące dane zaznaczone jako jawne w formularzach.

  W przypadku wprowadzenia swojego CV do serwisu, każdy Użytkownik musi liczyć się z tym, iż wszystkie dane osobowe i inne informacje znajdujące się w CV zostaną udostępnione innym Użytkownikom serwisu chcącym zapoznać się z CV danego Użytkownika, co jest możliwe po spełnieniu wymogów Portalu, zgodnie z jego zasadami.

  Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

 10. W jaki sposób chronimy Państwa dane?
  Ponieważ ochrona danych osobowych jest bardzo istotnym elementem naszych usług, zapewniamy ją zgodnie ze najwyższymi standardami technologicznymi oraz prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W celu ochrony danych używamy technologii uznanej przez ekspertów IT, dane przechowywane są na serwerach chronionych hasłami oraz zabezpieczeniami sprzętowymi, do przesyłania haseł używamy bezpiecznych protokołów, dla dodatkowej ochrony możemy używać technologii firewall.
  Do obsługi serwisu wybrano osoby, których dostęp jest specjalnie autoryzowany.

 11. Czy będę dostawać niezapowiedziane wiadomości?
  Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się je otrzymywać. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów serwisu. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych.
  Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 12. Jakie usługi serwisu szukaj-lektora.pl są płatne?
  Płatne usługi w serwisie są wymienione i opisane w Załączniku nr 1 pt.: „Zasady i zakres świadczenia usług odpłatnych w serwisie Szukaj-lektora.pl”.
  Są to m.in. ogłoszenia publikowane w serwisie i dotyczące poszukiwania lektorów, inne ogłoszenia oraz usługi polegające na podaniu kontaktu do osób wybranych według żądanych kryteriów w wyszukiwarkach, przy czym sama usługa wyszukiwania nie wiąże się z żadnymi kosztami.

 13. Jak działają wyszukiwarki lektorów dla osób prywatnych?
  Zasady działania wyszukiwarek opisane są szczegółowo w odpowiednim dziale serwisu oraz w Załączniku nr 1 pt.: „Zasady i zakres świadczenia usług odpłatnych w serwisie Szukaj-lektora.pl”. Samo wyszukiwanie można uruchomić wiele razy, natomiast otrzymanie kontaktu do wybranych osób jest już usługą płatną.

 14. Na jakich zasadach można zamieścić ogłoszenie w serwisie szukaj-lektora.pl?
  Korzyści i procedura opisane są szczegółowo w odpowiednim dziale serwisu. Zasady zamieszczania ogłoszeń i koszty opisuje dodatkowo w Załączniku nr 1 pt.: „Zasady i zakres świadczenia usług odpłatnych w serwisie Szukaj-lektora.pl”.

 15. Ciasteczka (cookies).
  Używamy plików cookie do kontroli swoich stron WWW oraz programów poczty elektronicznej. Nie używamy tych mechanizmów do zbierania ani przechowywania danych osobowych.
  Cookie to mały plik, umieszczany na komputerze podczas przeglądania stron WWW. Pliki cookie są używane do przechowywania informacji niebędących danymi osobowymi, służących do zarządzania dostępem do strony WWW — na przykład informacji o używanej przeglądarce WWW. Cookie może także przechowywać dane o indywidualnych preferencjach związanych z przeglądaniem strony.
  Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 16. Dzieci, zgoda rodziców i zasady prywatności.
  Pomimo, że serwis nie zawiera treści o oznaczeniu „tylko dla dorosłych”, serwis szukaj-lektora.pl przeznaczony jest dla osób dorosłych. Służy pomocy w nawiązywaniu kontaktu pomiędzy lektorem a potencjalnym pracodawcą (instytucją lub osobą fizyczną).
  Użytkownik akceptujący regulamin oświadcza jednocześnie, że ukończył 18 lat. Nie jest wymagana wtedy zgoda opiekunów na korzystanie z serwisu.

 17. Linki zewnętrzne.
  Sprawdź zawsze politykę prywatności stron, do których prowadzą linki umieszczone na naszej stronie.
  Na naszej stronie możecie Państwo znaleźć odsyłacze do stron naszych partnerów lub ogłoszeniodawców. Nie możemy odpowiadać za to, jaką prowadzą oni politykę prywatności. Zawsze więc prosimy o sprawdzenie, czy zgadzacie się z zapisami regulaminów stron, które nie należą do portalu szukaj-lektora.pl

 18. Kontakt do nas w sprawach dotyczących polityki prywatności.
  Pytania dotyczące zasad prowadzenia serwisu szukaj-lektora.pl prosimy kierować do

 19. Awarie.
  Dołożymy wszelkich starań, aby serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją użytkowników lub osób trzecich. Zastrzegamy też prawo do wprowadzania zmian w serwisie oraz czasowej niedostępności w celu wprowadzenia zmian, bez wcześniejszego informowania Użytkowników.

 20. Wyłączenie odpowiedzialności.
  Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za sposób wykonania pracy przez lektora ani za uczciwość zleceniodawców. W pierwszym przypadku - dostarczamy mechanizm ocen lektorów przez klientów, którzy skorzystali z ich usług lub uzyskali możliwość kontaktu. W drugim - prosimy o kontakt lektorów, abyśmy mogli skontaktować się lub nawet zablokować nieuczciwego użytkownika. Pomimo, że staramy się o weryfikację ogłoszeniodawców i reklamodawców, nie możemy odpowiadać za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam.

 21. Zmiany regulaminu.
  Informacje o zmianach regulaminu będą podawane na ogólnodostępnej stronie Aktualności oraz poprzez system wewnętrznej dystrybucji informacji serwisu szukaj-lektora.pl. Informacja o terminie ostatniej zmiany widoczna będzie na stronie logowania. Zalogowanie do serwisu oznacza zaakceptowanie regulaminu w wersji obowiązującej.

 22. Naruszenia regulaminu
  Administrator i Redakcja zastrzegają sobie prawo do publikowania na łamach Portalu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z regulaminem lub celem i charakterem Portalu.Załącznik nr 1
Zasady i zakres świadczenia usług odpłatnych w serwisie Szukaj-lektora.pl

Załącznik nr 2
Polityka prywatności w serwisie Szukaj-lektora.plDo góry


Przejście do rejestracji