szukaj lektora

 

Zał±cznik nr 1
Zasady i zakres ¶wiadczenia usług odpłatnych w serwisie Szukaj-lektora.pl
Poszczególne usługi Serwisu ¶wiadczone s± odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależno¶ci od decyzji Administratora i Redakcji.

O odpłatno¶ci danej usługi, cenie i warunkach jej ¶wiadczenia Administrator zawsze będzie informował na łamach Serwisu w odpowiednich do tego miejscach ze względu na umieszczenie danej usługi w Serwisie, dostępu do niej lub miejscu, w którym możliwe jest jej zamówienie.

Ogłoszenia rekrutacyjne

 1. Tre¶ci ogłoszeń przesyłane s± do Redakcji drog± elektroniczn±, za po¶rednictwem odpowiednich formularzy dostępnych w Portalu.
 2. Publikacja i e-mailing ogłoszenia może być uzależniona od:
  • wniesienia opłaty;
  • zweryfikowania przez Administratora lub podmioty z nim współpracuj±ce prawdziwo¶ci istnienia podmiotu składaj±cego ogłoszenie, co może odbywać się poprzez ż±danie przesłania okre¶lonych dokumentów lub o¶wiadczeń we wskazanej przez Administratora formie;
  • zaakceptowania przez Redakcję i Ogłoszeniodawcę ostatecznej tre¶ci ogłoszenia;
  • otrzymania wła¶ciwie wypełnionego Zlecenia.

 3. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Regulaminu ostateczna decyzja o publikacji każdego ogłoszenia zawsze zależy od Administratora, a w przypadku odmowy publikacji ogłoszenia, które zostało opłacone przez Użytkownika, Administrator zwróci wniesion± opłatę, po potr±ceniu kosztów manipulacyjnych zwrotu, na które składaj± się koszty przelewu, przekazu pieniężnego, korespondencji lub inne, które Administrator poniesie w zwi±zku z obowi±zkiem zwrotu wniesionych opłat.

 4. Redakcja zastrzega sobie prawo do moderowania tre¶ci ogłoszeń lub odmowy opublikowania ogłoszenia bez podania przyczyny, jeżeli tre¶ć ogłoszeń narusza powszechnie obowi±zuj±ce przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego, jednakże Administrator i Redakcja nie ponosz± odpowiedzialno¶ci za tre¶ć ogłoszeń, ich prawdziwo¶ć, aktualno¶ć, rzetelno¶ć i istnienie Ogłoszeniodawcy.


 5. Aktualnie w Portalu dostępny jest jeden rodzaj ogłoszenia:
  • Ogłoszenie tekstowe
  • Standardowa szata graficzna
  • Cena 60 zł + 23% VAT
  • Zamieszczane na ogólnodostępnej stronie „Praca”
  • Dostarczane drog± elektroniczn± do lektorów spełniaj±cych wymagania Ogłoszeniodawcy w formie zaproszenia do zapoznania się z cało¶ci±. Zaproszenie zawiera nazwę Ogłoszeniodawcy, proponowane stanowisko, fragment informacji dodatkowych oraz link do strony z pełn± wersj± ogłoszenia.


Uwaga:

Administrator i Redakcja nie odpowiadaj± w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalaj± na to obowi±zuj±ce przepisy prawa, za tre¶ci przekazywane i publikowane na łamach Portalu przez Użytkowników (Lektorów, Ogłoszeniodawców), za ich prawdziwo¶ć, rzetelno¶ć oraz autentyczno¶ć. Administrator i Redakcja nie zajmuj± się weryfikacj± danych.

Administrator i Redakcja nie odpowiadaj± za zdarzenia i wydarzenia jakie mog± mieć lub miały miejsce w ¶wiecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami, bez względu na ich przyczyny. Jedynym działaniem Administratora może być zablokowanie lektorów, którzy nie odpowiadaj± na pro¶bę o kontakt, w przypadku, gdy podali, że s± zainteresowani prac± w okre¶lonym czasie.

Powrót do regulaminuwww.szukaj-lektora.pl to narzędzie ułatwiające lektorowi, nauczycielowi, korepetytorowi znalezienie dobrej pracy i rozwój zawodowy.

Celem projektu jest stworzenie aktywnego, ogólnopolskiego systemu informacji o popycie i podaży na rynku szkoleń językowych, o możliwościach nauki samodzielnej i wspomaganej a także stworzenie miejsca z informacjami dla lektorów o możliwościach rozwoju (szkolenia, konferencje, seminaria, nowości na rynku wydawniczym…).
W efekcie lektor znajdzie odpowiednią dla siebie pracę, a klient indywidualny lub firmowy – odpowiedniego dla siebie lektora lub odpowiedni sposób uczenia.

Powstający portal www.szukaj-lektora.pl to świetne narzędzie dla firm poszukujących odpowiedniej szkoły językowej, to odpowiedź na konieczność efektywnej i coraz bardziej specjalistycznej edukacji językowej, to rozwiązanie problemów zapracowanych ludzi, którzy chcą znaleźć optymalny sposób na naukę języków obcych dla siebie czy swoich dzieci.

Dostępne są także:

 • SPERSONALIZOWANY SYSTEM informujący o konkretnych potrzebach rynku – dla poszukujących pracy
 • 2 WYSZUKIWARKI + SYSTEM OGŁOSZEŃ - dla potencjalnych pracodawców
 • SZKOLENIA I KONFERENCJE – zawsze aktualny terminarz z możliwością rejestracji
 • AKTUALNOŚCI branżowe - informacje o konkursach, nagrodach, rabatach dla lektorów i nauczycieli i inne ciekawostki;

Główne obszary działania:

 

 • Propagowanie jakości w nauczaniu języków obcych
 • Doradztwo
 • Audyt lingwistyczny
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń językowych oraz warsztatów dla firm i instytucji
 • Organizowanie zagranicznych szkoleń językowych
Realizowaliśmy projekty dotyczące szkoleń językowych dla wielu firm.

Zaczynamy od stworzenia miejsca, gdzie szkoły językowe i placówki oświatowe prowadzą rekrutację, gdzie firmy będą chciały znaleźć lektora do bezpośredniej współpracy, a osoby prywatne będą miały możliwość zaproponować lektorowi pracę blisko Twojego domu i w odpowiadającym Ci mu czasie. Zapraszamy lektorów, nauczycieli i korepetytorów do wypełnienia formularza – to pierwszy etap naszych wspólnych działań.

W kolejnych etapach w strukturze portalu pojawią się:

 1. NOWOŚCI WYDAWNICZE - z opcją sortowania po języku;
 2. PRZEWODNIK PO PODRĘCZNIKACH – przegląd rynku + opinie użytkowników + wyszukiwarka, z opcją kontaktu z autorem lub metodykiem i możliwością zakupu wybranych pozycji;
 3. METODYKA uczenia języków obcych – kanony i nowości, spotkania z autorytetami, porady praktyczne – w budowie działy ogólne i osobne na poszczególne języki, uwzględniające specyfikę ucznia;
 4. POMOCE do nauki samodzielnej – przegląd rynku + opinie użytkowników + wyszukiwarka (co polecać uczniom?);
 5. MATERIAŁY do wykorzystania w pracy – „gotowce” lub wersje demonstracyjne;
 6. LEKTOR POSZUKIWANY – najbardziej poszukiwane profile w regionach;
 7. EGZAMINY – specyfika, uprawnienia, centra egzaminacyjne;
 8. METODY UCZENIA – wersja dla profesjonalistów i wersja dla wstępnie zainteresowanych;
 9. KSIĘGARNIE

Serdecznie zapraszamy!

historical fantasycertyfikat ekologiczny