korepetycje angielski korepetycje niemiecki
Nie jesteś zalogowany.
Nie masz konta?

ORE: Rekrutacja liderów regionalnych do programu RedELEProf, start 04.02.17, Sulejówek.
OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI ZAPRASZA NA SZKOLENIE:

Rekrutacja liderów regionalnych do programu RedELEProf

Obszar tematyczny:
Języki obce

Organizator:
Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych/Zespół Kompetencji Językowych I Wiedzy o Kulturze Ośrodka Rozwoju Edukacj i Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce

Adresat:
nauczyciele języka hiszpańskiego

Typ szkolenia:
Szkolenie

Opis:
Cele projektu RedELEProf:

Doskonalenie umiejętności dydaktycznych iberystów i stworzenie aktywnej sieci nauczycieli języka hiszpańskiego wspierającej się w działaniach edukacyjnych.
Doskonalenie metod nauczania języka hiszpańskiego jako obcego.

Obowiązki lidera regionalnego:

udział w szkoleniach centralnych organizowanych dla liderów w centrum szkoleniowym ORE w Sulejówku pod Warszawą (2 razy w roku),
wypracowanie w czasie szkoleń centralnych materiałów na szkolenia regionalne dla nauczycieli,
zorganizowanie, przygotowanie i prowadzenie w języku hiszpańskim form doskonalących dla nauczycieli (2 czterogodzinne spotkania w roku) w swoim regionie z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych wypracowanych w czasie spotkań centralnych dla liderów,
udostępnienie wykorzystanych materiałów szkoleniowych na platformie ORE,
koordynowanie pracy sieci nauczycieli na platformie ORE przez przeszkolonych liderów,
przygotowanie wymaganej przez Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii i ORE dokumentacji oraz raportu z działań,
promowanie kultury hiszpańskiej i języka hiszpańskiego, informowanie o działaniach ORE i Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce w dziedzinie podnoszenia jakości nauczania języka hiszpańskiego.

Harmonogram:

4 lutego 2017– spotkanie organizacyjne dla liderów w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku ul. Paderewskiego 77

24-26 lutego 2017 pierwsze szkolenie centralne (Sulejówek)

20-22 października 2017 drugie szkolenie centralne
(Sulejówek)

od końca lutego do czerwca 2017 pierwsze szkolenia regionalne

od końca października do grudnia 2017 drugie szkolenia regionalne

Nabór:
Nabór wyłącznie elektroniczny prowadzony na stronie szkolenia.ore.edu.pl. Kandydaci proszeni są o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wybór kandydatów zostanie dokonany wspólnie przez przedstawicieli obu instytucji: Ośrodka Rozwoju Edukacji i Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii.

KRYTERIA NABORU Kandydat musi:

pracować w placówce systemu edukacji, pierwszeństwo mają polscy specjaliści z województwa mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego, wielopolskiego lub kujawsko-pomorskiego, których zwierzchnik wyraził pisemną zgodę na nieodpłatne udostępnienie sal lekcyjnych na 4 godziny dwa razy w roku kalendarzowym dla minimum10 osób
( maksymalnie 15 osób)
mieć ukończone studia wyższe II stopnia, preferowane studia filologiczne lub lingwistyczne (skan przesłany na adres polskiego organizatora), w przypadku hiszpańskojęzycznych specjalistów pracujących w polskim systemie edukacji wymagane będą dokumenty poświadczające ukończenie studiów wyższych (skan przesłany na adres polskiego organizatora) oraz dokumenty poświadczające kwalifikacje do nauczania języka hiszpańskiego jako języka obcego (skan przesłany na adres polskiego organizatora)
w przypadku polskich specjalistów - znać język hiszpański przynajmniej na poziomie C1 (według ESOKJ) – znajomość potwierdzona dyplomem studiów wyższych lub certyfikatem DELE (skan przesłany na adres polskiego organizatora).

Dodatkowo kandydaci powinni:

wykazać się (potwierdzonym dokumentem – skan przesłany na adres polskiego organizatora) minimum pięcioletnim stażem pracy w placówkach systemu edukacji
przejawiać zainteresowanie rozwijaniem kompetencji merytoryczno-dydaktycznych w zakresie prowadzenia seminariów doskonalących dla nauczycieli
mieć dobrą znajomość pakietu MS Office i Internetu.

Wymagania dodatkowe:
udokumentowane (skany dokumentów przesłane na adres mailowy polskiego organizatora) doświadczenie w prowadzeniu i przygotowaniu szkoleń dla dorosłych)
znajomość potrzeb doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli iberystów pracujących w systemie edukacji.
Pod uwagę zostaną wzięci jedynie kandydaci, którzy spełniający wszystkie niezbędne kryteria naboru oraz prześlą pisemną zgodę Dyrekcji na bezpłatne użyczenie sal wykładowych na szkolenia regionalne

Materiały:
Zgoda dyrektora macierzystej placówki kandydata na przeprowadzenie zajęć w ramach programu RedEleProf.docx
Miejsce:
Spotkanie organizacyjne i szkolenia centralne w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, szkolenia regionalne: w zależności od regionu i miejsca pracy lidera
Kontakt:
Anna Susek, Specjalistka ds. języków romańskich, Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, tel: (022) 345 37 75, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl oraz Iwona Błaszkowska Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce ul. Fabryczna 16/22, lokal 22. 00-446 Warszawa tel: (22) 626 98 11/12

Dodatkowe informacje:
1. W przypadku szkoleń centralnych organizatorzy ponoszą koszty:
zajęć dydaktycznych
zakwaterowania i wyżywienia w trakcie kursu
zwracają koszty związane z dojazdem na szkolenie
związane z materiałami dydaktycznymi.

2. W przypadku szkoleń regionalnych organizatorzy opłacają:
zajęcia dydaktyczne prowadzone przez liderów (umowa zlecenie)
zwracają koszty związane z dojazdem na szkolenie
finansują zakup materiałów dydaktycznych
opłacają poczęstunek dla uczestników spotkania.
W przypadku szkoleń centralnych organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia otrzymują wyłącznie uczestnicy, którzy wzięli udział w całym szkoleniu.

Organizatorzy zastrzegają, że program zostanie zrealizowany wyłącznie w sytuacji realizacji zobowiązań przez obu organizatorów projektu.
https://www.szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/2561
język hiszpański